National Prayer Breakfast of Wales 2012

The 2012 breakfast was held in the Lion Quay’s hotel, near Chirk and was attended by more than 200 guests from all over Wales as well as the border area. The theme was ‘Him we proclaim’.

The event was chaired by Mr Darren Millar AM, with fellow AMs and MPs of all parties either present or sending messages of greeting and appreciation for the prayers and support of God’s people in Wales.

The morning programme of bilingual worship, presentations and prayer was led by Dr Owain Edwards along with young musicians and singers from North Wales.

Throughout the event, there was a strong focus on the great needs and despair currently being experienced by many in Wales. However, there was also the opportunity to hear inspirational stories of hope and encouragement, as individual lives and communities were being miraculously transformed by God’s power. As always, there was a renewed challenge to continue to pray for our nation together. 

"Standing firm in one spirit, with one mind,striving side by side for the gospel of Christ"  - Phil 1:27

Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru 2012

Cynhaliwyd Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru 2012 yng Ngwesty Lion Quays ger Y Waun. Fe’i mynychwyd gan dros 200 o westeion o bob rhan o Gymru ac o ardal  Y Gororau. Y thema oedd  ‘Cyhoeddwn Ef!’

Cadeiriwyd y digwyddiad gan Mr. Darren Miller AC gydag Aelodau Cynulliad ag  Aelodau Seneddol o bob plaid naill ai’n bresennol neu’n anfon negeseuon cyfarch a gwerthfawrogiad o weddiau a chefnogaeth Cristionogion yng Nghymru.

Arweiniwyd yr addoliad dwyieithog, cyflwyniadau a gweddiau gan Dr. Owain Edwards ynghyd â cherddorion ac unawdwyr ifanc o Ogledd Cymru. 

Roedd ffocws cryf gydol y digwyddiad ar yr anghenion mawr a’r anobaith sy’n brofiad i lawer oddi fewn i Gymru ar hyn o bryd. Fodd bynnag, roedd yna hefyd gyfle i glywed storiau ysbrydoledig o obaith a chalondid wrth i fywydau unigol a chymunedau gael eu trawsffurfio’n wyrthiol drwy nerth Duw. Rhoddwyd sialens i ni, fel bob amser, i ymdrechu o’r newydd i barhau i weddio ynghyd dros ein cenedl.

"Yn sefyll yn gadarn, yn un o ran ysbryd, gan ymdrechu yn unfryd dros ffydd efengyl Crist" - Phil 1:27

Make a free website with Yola